Belasting buitenlands onroerend goed

Fiscaliteit
Wetgeving
Onder druk van Europese dwangsommen past Belgi√ę na jarenlang getalm het belastingregime aan voor buitenlandse onroerende goederen. Vanaf volgend jaar worden buitenlandse onroerende goederen op dezelfde manier belast als Belgisch vastgoed, nl. met een Belgisch kadastraal inkomen (KI).

Geconfronteerd met een dwangsom na verschillende veroordelingen door het Europees Hof van Justitie, wordt de ongelijke fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands (EER) vastgoed weggewerkt. België komt met een nieuwe wettelijke regeling tegemoet aan de eisen van het Europese Hof van Justitie. Vanaf het aanslagjaar 2022 wordt een Belgisch KI gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten.

Oorsprong

Voor Belgische onroerende goederen wordt men in de personenbelasting belast op basis van het KI. Buitenlands vastgoed wordt belast op basis van de werkelijke huurwaarde, aangezien men vaak het KI niet heeft van buitenlandse onroerende goederen. Deze werkelijke huurwaarde ligt in de meeste gevallen veel hoger dan het KI.
Aangezien het KI een fictief inkomen is dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen, dat het onroerend goed zou opbrengen in het jaar 1975 (referentietijdstip), wordt buitenlands vastgoed zwaarder belast zonder gegronde reden. Dit is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal.
Dit euvel is opgelost dankzij de wet van 17 februari 2021, die in werking treedt vanaf aanslagjaar 2022, dus met ingang vanaf 01/01/2021. Niet alle in het buitenland gelegen onroerende goederen zullen een Belgisch KI krijgen. Er zal alleen een KI worden vastgesteld als die gebruikt wordt om de belastbare grondslag te bepalen. 

Aangifteverplichting

Er wordt een aangifteverplichting opgelegd aan elke belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed verwerft of vervreemt, waaraan een Belgische KI moet worden toegekend. 

Was u op 31 december 2020 al eigenaar? Dan krijgt u tot 31 december 2021 de tijd om de gegevens van uw buitenlands onroerend goed mee te delen. Het FOD zal u zelf contacteren als u in uw vorige belastingsaangifte buitenlands vastgoed hebt aangegeven. 

Bent u eigenaar geworden tussen 2020 en 2021? Dan zal het FOD u niet contacteren, aangezien de fiscus hier nog niet van op de hoogte is.

Hebt u onroerende goederen gekocht in 2021? Dan moet u spontaan een inlichtingenformulier indienen binnen de 4 maanden na de verwerving of vervreemding.
Net als bij Belgisch vastgoed moet u een spontane aangifte doen bij verfraaiingswerken en bij ingebruikneming van een nieuwbouw op een terrein dat u bezit.

De gegevens die aangegeven dienen te worden

  • Een omschrijving van het goed
  • De locatie
  • De normale verkoopwaarde 

Indien u de verkoopwaarde niet kent, dan zal u de aankoopprijs en het aankoopjaar moeten meedelen, evenals de kosten en het jaartal van werken die na de verwerving zijn uitgevoerd.

De berekening van het KI verloopt als volgt: de verkoopwaarde van een pand wordt met een correctiefactor teruggebracht tot de toestand van 1975. Hierop wordt een kapitalisatietarief van 5,3% toegepast om op basis van de verkoopwaarde de huurwaarde te berekenen. Voor het KI van gronden gaat de nieuwe regeling standaard uit van 2 euro per hectare. De administratie kan ten allen tijde meer informatie vragen indien de verstrekte informatie tegenstrijdig is met hun gegevens. 

Boetes

Als de belastingplichtige niet (tijdig of volledig) aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan een administratieve boete van €250 tot €3000 opgelegd worden. De fiscus zal gebruik maken van moderne technologieën (o.a. Google Streetview) en gegevensuitwisseling tussen de verschillende Europese lidstaten om controles uit te voeren.

Gevolgen van deze maatregel

Het vaststellen van het KI voor buitenlandse onroerende goederen zal volgens dezelfde regels berekend worden als de voor in België gelegen onroerende goederen. De fiscus moet nu het kadastraal inkomen van 150.000 panden van Belgen in het buitenland bepalen tegen maart 2022. 

In de landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, worden de onroerende goederen alleen belast in het land waar het onroerend goed gelegen is. Maar ondanks deze Belgische vrijstelling, is er toch een indirecte belasting in België. Dat komt omdat de vrijgestelde buitenlandse inkomsten, via het zogenaamde progressievoorbehoud, mee het belastingtarief bepalen dat op uw andere inkomsten van toepassing zijn. Hoe hoger uw buitenlandse inkomsten, hoe groter de belastingdruk op uw andere inkomsten.

Bij Haesaert & Van de Velden stellen we ons op als betrouwbare partner die u steeds kunt raadplegen voor hulp bij uw administratie en voor professionele adviezen. Wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem contact op met één van onze experts en we bieden graag een antwoord op al uw vragen

Gerelateerde nieuwsitems